قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

 شرالعلم ما افسدت به رشادك .(220)
بدترین دانشها دانشى است كه راه رشد و هدایت را بوسیله آن تباه سازى براى خود.

هر آن عملى كه زاید شر و افساد ****رذالت مى رساند جاى ارشادبود
آن بدترین علم زمانه ****بمثل علم باطل اى یگانه
موضوع :
حدیث ,