این صدای تپش قلبم نیست...
در حسینیه دل سینه زنی است...
آرام آرام بوی محرم می آید...