بسم رب الحسین(ع)

از بار غمت قد فلک خم مانده

دردیده ی ما بارش نم نم مانده

ای سینه زنان به وقت شرعی عزا

22 روز تا به محرم مانده