بسم الله الرحمن الرحیم
 
رسول خدا صلی الله علیه و آله :
خود را بطور كامل سیر نكنید، زیرا نور معرفت در قلبهاى شما خاموش مى‏ گردد.
                                                مستدرك: ج16، ص218، ح12موضوع :
حدیث ,