بسم الله الرحمن الرحیم

 

امام باقر علیه السلام :

با راستْ كردارى، خود را براى خدا بیاراى.موضوع :
حدیث ,