مراسم دسته روی شهادت امام جواد (ع)
روز چهارشنبه 2 مهر ساعت 17 از مقابل مسجد اعظم دروازه شهمیرزاد
برگزار می گردد.